Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Έγινε πιτυχής αντικατάσταση οδηγού DVD-RW σε φορητό υπολογιστή και αναβάθμιση των Windows XP. Επίσης αντικαταστάθηκε το εξωτερικό τροφοδοτικό με καινούργιο.