Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

Περιοχή Μελών

A A A

Έγινε επιτυχής αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας με καινούργια,

επαναρρύθμιση ημερομηνίας & ώρας και δημιουργία νέων τμημάτων.