Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Έγινε ανάγνωση και αντικατάσταση της εξωτερικής μνήμης ταμειακής μηχανής.

Μεταφορά δεδομένων σε εξωτερικό δίσκο για backup.