Περιοχή Μελών

Επιλέξτε για την επισκευή της συσκευής σας την EPILOGI.net.

A A A

Έγινε αντικατάσταση του DC Jack του tablet ZTE επιτυχώς.

Έγινε η αντικατάστασή του με αυθεντικά ανταλλακτικά.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και αποστολή στον πελάτη.